Netwerken rond YVVAN

Doordat wij als raadgever met onze opdrachtgevers werken aan concrete oplossingen, ontstaan vaak nieuwe ideeën. Sommigen van die ideeën zijn zo vernieuwend dat ze bruikbaar zijn voor meerdere organisaties. Dan vertalen we ze naar een propositie die we als een merk in de markt neerzetten.

FamilieopvolgingFamilieopvolging (2007)

De raadgevers van Familieopvolging geloven in de kracht van het familiebedrijf. Ze weten dat in de periode waarin sprake is opvolging van de ene generatie op de andere het familiebedrijf heel kwetsbaar is. Deze periode blijkt zelfs een van de meeste risicovolle te zijn in het voortbestaan van het bedrijf. De raadgevers van Familieopvolging hebben een aanpak ontwikkeld die het voor de bedrijfsfamilie mogelijk maakt om de dynamiek, binnen de familie en tussen de familie en de onderneming, hanteerbaar te maken en daarmee de kans om van generatie op generatie succesvol te zijn substantieel vergroot. De aanpak onderscheidt zich doordat ze de kwaliteit van de onderlinge relaties verbeteren door mensen in familie en bedrijf daadwerkelijk met elkaar in gesprek te laten komen. Rollen en verantwoordelijkheden worden helder gemaakt, spelregels worden afgesproken  en vanuit daar wordt inhoud en structuur geven aan het opvolgingsproces.

Zij leren families de kunst om potentiële dilemma’s bij de opvolging op tijd te herkennen, leiden dat samen met hen  in goede banen en werken toe naar gemeenschappelijk gedragen oplossingen. Met ieders belangen en behoeften wordt rekening gehouden. Ze zijn instaat om het systeem van de familie en dat van het bedrijf in zijn geheel te begeleiden. Door de interdisciplinaire aanpak wordt de bedrijfseconomische en de sociaal-emotionele kennis en ervaring met elkaar verbonden.

www.familieopvolging.nl

De Nieuwe TraditieDe Nieuwe Traditie (2014)

Sinds 2014 is Familieopvolging een van de pijlers van De Nieuwe Traditie. Een coöperatieve samenwerking tussen Familieopvolging (Gérard Lentz) en Familiemanagement (Kees Burghgraef).

De leerprogramma’s stimuleren de persoonlijke groei, de leiderschapsontwikkeling en de onderlinge samenwerking bij:

  • de nieuwe generatie ondernemers
  • zij die al stevig in het zadel zitten
  • de generatie die het ondernemen over gaat laten aan de nieuwe generatie.

De familietafel bijeenkomsten maken het mogelijk onderwerpen die in de familie niet zo makkelijk bespreekbaar zijn bespreekbaar te maken. Families worden zo gestimuleerd zich bewust te zijn van de familiecultuur en hoe deze hanteerbaar te maken.

Zodra er sprake is van opvolging van eigendom, zeggenschap en leiderschap, kan er een onbalans ontstaan in de belangen en behoeften van alle betrokkenen.

De aanpak voor familieopvolging is interdisciplinair, biedt zowel de opvolgers als de overdragers een eigen coach, zorgt voor inhoud en structuur in het proces, houdt rekening met de belangen en behoefte van alle betrokkenen en leert hen op tijd dilemma’s te herkennen en daarmee om te gaan.
De nieuwe generatie is dan in staat om datgene vast te pakken wat nog niet van hen is en de huidige generatie heeft het vertrouwen om hun plaats vrij te geven zonder het contact te verliezen.

Wanneer tijdens de transitie van het leiderschap blijkt dat er tijdelijk extra competenties nodig zijn op bestuursniveau dan beschikken wij over een netwerk van uiterst competentie professionals die als toezichthouder of als medebestuurder versterking kunnen bieden zodat de nieuwe generatie haar plek kan innemen.

www.denieuwetraditie.nl

logo-DeGlazenOlifantDe Glazen Olifant (2015)

Albert Froom (Leaders Trust) en Gérard Lentz ( De Nieuwe Traditie) organiseren cycli van rondetafelgesprekken met  bestuurders van familiebedrijven die de rol hebben van commissaris met familiezaken in portefeuille of voorzitter zijn van een Stichtingsbestuur.

Soms zijn er gesprekken die men eigenlijk niet wil of denkt te kunnen voeren, maar waarvan men weet dat ze wel gevoerd zouden moeten worden. Vaak gaan deze gesprekken over complexe dilemma’s, zijn ze gelardeerd met veel emotie en is er moed voor nodig om ze te voeren. Het zijn de ‘Olifanten’ in de kamer van de bedrijfsfamilie, waarvan iedereen weet dat ze er zijn, maar niemand praat er over.
Ieder is op zijn eigen wijze is er speciaal voor die families die van generatie op generatie succesvol willen zijn.

Het doel van deze bijeenkomsten is samen met hen een aantal van deze complexe dilemma’s te onderzoeken en te ervaren wat er nodig is om het gesprek hierover te voeren. Deze rondetafel bijeenkomsten kenmerken zich door:

  • Transparantie in besloten kring
  • Een cyclus van vier verspreid over een jaar
  • Een vorm van Intervisie in dialoogstijl
  • Een kennis component geïntroduceerd door een vooraanstaand spreker

Ieder jaar wordt gestart met een nieuwe cyclus van gespreksbijeenkomsten.

YVVAN